Regulamin sprzedaży produktów sklepu ERNA

Regulamin sprzedaży produktów sklepu ERNA

§ 1 Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

2. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

3. PayU – podmiot świadczący obsługę płatności online

4. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem: www.erna-nieplanowanaprzygoda.pl

5. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.erna-nieplanowanaprzygoda.pl, www.erna.shoplo.com

6. Sprzedawca – GreyDeer Rafał Bulski, z siedzibą w Dąbrowie Zielonej, przy ulicy Reymonta 51a, 42-265, NIP 5771824931, Regon 385968281

§ 2 Postanowienia wstępne

1. Za pośrednictwem niniejszego sklepu, sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną i świadczy jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Kupujący może dokonać zakupu tylko produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.

2. Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Kupujących.

3. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.

4. Aby dokonać zakupu w Sklepie wystarczające są:

a. dostęp do Internetu,

b. standardowy system operacyjny,

c. standardowa przeglądarka internetowa,

d. posiadanie aktywnego adresu e-mail.

5. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.

6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Za pośrednictwem sklepu, sprzedawca świadczy na rzecz kupującego usługi drogą elektroniczną.

2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie kupującemu złożenia zamówienia w sklepie. Sprzedawca umożliwia Złożenie bez konieczności założenia konta w Sklepie.

3. Jeżeli kupujący zdecyduje się założyć konto w sklepie, sprzedawca świadczy na rzecz kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w sklepie. W koncie przechowywane są dane kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w sklepie. Kupujący loguje się do konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz ustanowionego przez siebie hasła.

4. Założenie konta w sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą formularza rejestracyjnego. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między kupującym a sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto.

5. Umowę o prowadzenie konta w sklepie może również wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym sprzedawca, jeżeli kupujący korzysta ze Sklepu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, a w szczególności, gdy kupujący:

a. korzysta ze sklepu w sposób, który zaburza jego funkcjonowanie.,

b. korzysta ze sklepu w sposób, który utrudnia korzystanie ze sklepu innym użytkownikom,

c. podał w koncie dane osobowe, które są nieprawdziwe.

d. oraz w innych przypadkach, uznanych za sprzeczne z dobrymi obyczajami.

e. Usługi świadczone drogą elektroniczną na rzecz kupującego są nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem sklepu

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze sklepu, sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

7. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania sklepu. W sytuacji pojawienia się wszelkich nieprawidłowości lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu, kupujący powinien poinformować sprzedawcę.

8. Reklamacje związane z funkcjonowaniem sklepu, można zgłaszać na adres e-mail biuro@greydeer.pl W reklamacji należy podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.

§4 Składanie zamówienia

1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.

2. Zarejestrowanym klientem jest kupujący, który posiada konto w sklepie. Kupujący może założyć konto w trakcie składania zamówienia.

3. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

a. wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”

b. przejść do widoku koszyka,

c. wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia,

d. zapoznać się z Regulaminem oraz go zaakceptować – kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,

e. kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.

4. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży uważa się za zawartą między kupującym a sprzedawcą.

5. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, kiedy dane są nieprawdziwe lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o powstałych wątpliwościach. Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W tym przypadku sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień.

6. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 5 powyżej.

§ 5 Formy dostawy i metody płatności

1. Dostawa zamówienia do Kupującego następuje za pośrednictwem firmy inPost. Kupujący może wybrać opcję dostawy kurierem pod wskazany adres lub do paczkomatu.

2. Koszt dostawy prezentowany jest zawsze w toku składania zamówienia. Koszt ten ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie.

3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayU.

4. Kupujący może dokonać płatności przelewem, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych a także kartą: Karty płatnicze: * Visa * Visa Electron * Mastercard * MasterCard Electronic * Maestro.

§ 6 Realizacja zamówienia

1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu, klient otrzyma potwierdzenie na adres poczty elektronicznej.

2. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki.

3. Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

4. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie proces związany z wysyłką.

§ 7 Odstąpienie Konsumenta od umowy

1. Konsument, który zawarł ze sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik produktu, będącego przedmiotem zamówienia.

2. Aby odstąpić od umowy, konsument musi poinformować sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub wiadomość wysłana pocztą elektroniczną.

3. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, sprzedawca zwraca konsumentowi koszt zakupionych produktów nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześnie

7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy oraz wszelkich uszkodzeń.

§ 8 Odpowiedzialność za wady

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

3. Zakres i zasady odpowiedzialności (rękojmi) za wady regulują postanowienia art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego. Na zasadach określonych w tych przepisach, Kupujący może m.in. żądać usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy.

4. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§ 9 Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem www.erna-nieplanowanaprzygoda.pl

§ 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

a. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

b. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,

c. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl.

4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11 Pozostałe postanowienia

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

3. Kupujący posiadający konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2020r.